• Consulta 1/2018 en relació a la interpretació de la data de meritació i data d'efectes econòmics dels triennis dels empleats publics amb vincle laboral inclosos a l'àmbit d'aplicació e l'Acord comú

2018

Informació actualitzada a 07-01-2020