top of page

2018

  • LLEI 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE núm. 161, de 4 de juliol de 2018)

 

El Títol III de la LPGE 2018 regula les retribucions del personal del sector públic (art. 18) i l les ofertes d’ocupació pública de l’any 2018 (art. 19) –respecte aquesta qüestió també cal tenir present la DA 29ª, la DA 30ª i la DA 31ª ). Els complements personals i transitoris es regulen a la DT 2ª. Pel que fa a les cotitzacions socials, la seva regulació es troba a l’art. 130. També cal tenir presents una sèrie de disposicions addicionals i finals, com ara: la DA 40ª que regula la recuperació de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012; la DA 41ª que regula la recuperació de les retribucions minorades l’any 2012; la DAª 43ª que determina les responsabilitats de les AAPP i entitats que en depenen per l’ús de la contractació temporal; la DA 54ª que modifica la prestació d’Incapacitat temporal i la llicència per malaltia del personal al servei de les AAPP; la DA 144ª, que regula la jornada ordinària del sector públic; la DA 164ª, que introdueix la cotització addicional de les policies locals en el supòsits d’avançament de l’edat de jubilació; la DA 165ª que habilita una taxa addicional de reposició de les policies locals en cas de que molts efectius decideixin acollir-se a la jubilació anticipada; la DF 38ª, que modifica el permís de paternitat; i la DF 42ª que modifica la LPGE de 2017 en relació al “personal subrogat”.

Finalment, tot i que no és estrictament una qüestió que afecta a la ocupació pública, però pel seu impacte al món local també cal tenir present la DA 35ª que regula el règim retributiu dels membres de les corporacions locals.

Per a més informació ... 

  • RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2018, de la Direcció general de Treball, per la qual es registra i publica  el IV Acord per a l'ocupació i la negociació col·lectiva (BOE núm. 173, de 18-07-2018)​

 

Aquesta Resolució registra el IV Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (codi de conveni 99100015092012), per als anys 2018, 2019 i 2020, per la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), a Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (CEPYME), les Confederacions Sindicals de Comissions Obreres (CCOO) i per la Unió General de Treballadors (UGT), amb data 5 de juliol de 2018.  Mitjançant aquest Acord es prorroga,  en el ses propis termes, el III Acord per a l'ocupació i la negociació col·lectiva (2015-2017),  llevat dels continguts que s'oposen al subscrit en el IV Acord i fins a la finalització d'aquest últim.

L’objecte del IV acord és la creació d'ocupació, millora de l'ocupabilitat dels treballadors i de la competitivitat de les empreses, lluita contra l'economia submergida. I té una vigència de tres anys (2018-2020).

 

Per a més informació ... 

  • RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2018, conjunta de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses i la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es dicten instruccions sobre el pagament al personal del sector públic estatal dels endarreriments corresponents a l'increment de l'1 , 5 per cent i l'increment addicional del 0,25 per cent que preveu la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a 2018 (BOE núm. 174, de 19 de juliol de 2018)

 

La LPGE de 2018, autoritza en el seu art. 18.dos un augment del 1,5% de les retribucions del personal del sector públic, amb efectes d'1 de gener de 2018. a més, estableix un increment addicional del 0,25%,  amb efectes d'1 de juliol de 2018, per al supòsit que l'increment del producte interior brut (PIB) a preus constants el 2017 arribi o superi el 3, 1%. Aquest percentatge addicional d'increment estava supeditat al compliment de les condicions que assenyala la LPGE de 2018 i a la seva aprovació pel Consell de Ministres, el que s'ha produït amb data 13 de juliol de 2018. Aquesta Resolució, que només és aplicable al personal del sector públic estatal, dicta les instruccions per realitzar el pagament d’aquests increments.

 

Per a més informació ...

  • Acord  del Consell de Ministres de 13 de juliol pel que s’aprova l’increment de retribucions del personal al servei del sector públic previst a l’art. 18.dos de la LPGE de 2018 – Comunicació a la FEMP de l’increment

 

Per a més informació ...

  • REIAL DECRET 1449/2018, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el coeficient reductor de l'edat de jubilació en favor dels policies locals al servei de les entitats que integren l'Administració local (BOE núm. 302, de 14-12-2018)

 

L'art. 206.1 TRLGSS preveu que l'edat mínima exigida per tenir dret a pensió de jubilació en el Règim General de la Seguretat social pot ser rebaixada per Reial decret en aquells grups o activitats professionals els treballs siguin de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o insalubre i acusin elevats índexs de morbiditat o mortalitat, sempre que els treballadors afectats acreditin en la respectiva professió o treball el mínim d'activitat que s'estableixi.

En el cas de les policies locals es reconeix el coeficient reductor de l'edat de jubilació perquè els requeriments psicofísics que s'exigeixen per al seu ingrés en aquest cos de seguretat, així com el desenvolupament de l'activitat inherent a aquest cos, no es poden realitzar o resulten més costosos a partir d'una determinada edat.

L'edat ordinària exigida per a l'accés a la pensió de jubilació  es reduirà en un període equivalent al que resulti d'aplicar als anys complets efectivament treballats com a policia local el coeficient reductor del 0,20. És a dir, caldrà tenir com a mínim una edat inferior a 5 anys a l’edat ordinària de jubilació o 6 anys si ha cotitzat efectivament 37 anys; i tenir el període de carència necessari per accedir a la prestació de jubilació (15 anys)  i haver cotitzat 15 anys com a policia local.

El Reial decret també garanteix l'equilibri financer del sistema de la Seguretat Social perquè estableix una cotització addicional per aquest col·lectiu. La cotització addicional es produirà sobre la base de cotització per contingències comunes, tant per a l'Administració com per al funcionari, que serà del 10,60% (8,84% a càrrec de l'administració i el 1,76%).

S'aplica als funcionaris de carrera inclosos en el Règim General de la Seguretat Social que siguin membres de la Policia local al servei de les entitats locals (en les seves diferents escales, categories o especialitats).

La persona interessada ha de comunicar a l'Administració municipal corresponent la seva voluntat d'acollir-se a aquesta modalitat de jubilació abans del dia 31 de gener de cada any.

Segons determina la DA 165ª de la LPGE de 2018, les entitats locals disposaran durant 2018 d'una taxa addicional de reposició per les policies locals determinada pel nombre de baixes que es prevegin en aquest exercici i en l'exercici 2019 com a conseqüència de l’avançament de l'edat de jubilació per aquest col·lectiu. Aquesta taxa addicional es descomptarà de la qual pogués correspondre en els exercicis 2019 i 2020. Aquesta taxa de reposició addicional serà efectiva des la presentació de la sol·licitud de jubilació anticipada per l’interessat.

El Reial decret entra en vigor el dia 2 de gener de 2019.

Per a més informació ...

  • REIAL DECRET LLEI 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic (BOE núm. 312, de 27-12-2018)

 

La pròrroga automàtica dels PGE per a l'any 2018, en aplicació de la previsió continguda en l'article 134.4 de la Constitució, porta aparellada la impossibilitat de fer efectiu l'increment de les retribucions del personal al servei del sector públic amb efectes des del 1 de gener de el 2019.

Així mateix, tenint en compte que el contingut de l'article 18 de la LPGE per a 2018 té el caràcter de norma bàsica aplicable a totes les Administracions públiques, si la mateixa no patís modificació, a partir l'1 de gener de 2019 es congelarien les retribucions de tots els empleats del sector públic autonòmic i local, sense que hi hagi raons de política econòmica que justifiquin aquesta situació. A això se suma la necessitat que les administracions autonòmiques i locals puguin traslladar en temps i forma a la seva pròpia normativa pressupostària els criteris de increment retributiu per a l'exercici 2019, sobretot si es tenen en compte les properes convocatòries electorals que tindran lloc en l'àmbit autonòmic i local que ve any. La dissolució i constitució dels nous òrgans legislatius competents per aprovar els seus pressupostos podria suposar que l'increment retributiu no pogués aplicar-se en aquest exercici.

Quant al contingut d'aquest Reial decret llei, el mateix dóna compliment als acords amb les organitzacions sindicals en matèria retributiva, assolits en el marc de l'II Acord per a la millora de l'ocupació pública i les condicions de treball, signat pel Govern d'Espanya i les organitzacions sindicals CCOO, UGT, i CSIF. L'Acord estableix un marc plurianual que s'estén entre els anys 2018 al 2020, en què es preveu un increment salarial fix, més un percentatge addicional d'increment lligat al creixement de l'economia, que han de recollir les successives lleis de pressupostos generals de l'Estat.

 

Per a més informació ...

  • REIAL DECRET 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2019 (BOE núm. 312, de 27-12-2018)

 

El SMI per a qualssevol activitats en l'agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en 30 euros/dia o 900 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos. En el SMI es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d'aquell. Aquest salari s'entén referit a la jornada legal de treball en cada activitat, sense incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i festius. Si es realitzés jornada inferior es percebrà a prorrata. Per a l'aplicació en còmput anual del SMI es tindran en compte les regles sobre compensació, que estableix el mateix Reial decret.

 

Per a més informació ...

bottom of page