top of page
Documentació

Per tal de facilitar el procés d'adhesió a l'Acord així com el seu posterior registre davant les instàncies oficials del Departament de Treball, la Comissió Paritària de Seguiment ha elaborat una sèrie de models:

 

Model de constitució de la Mesa negociadora de l'adhesió a l'Acord comú.

Model d'acord de la Mesa negociadora que reflecteix l'adhesió a l'Acord comú.

 

Model d'acord del Ple que ratifica l'adhesió de l'ens local a l'Acord comú.

 

Si no existeix representació sindical o legal dels empleats públics a l'ens local que  es vol adherir quin és el procediment que cal seguir?

 

En el cas de manca de representació unitària, cal entendre que l’Acord d’adhesió podrà ser subscrit amb les organitzacions sindicals més representatives, d’acord amb l’article 36 de La Llei 7/2007, de 12 d’abril, del TRLEBEP. En aquest sentit, cal contactar als agents socials que varen signar l’Acord comú:

 

FSC-CCOO 

Sr. Abel López Fernández

 

UGT Catalunya

Sr. José Antonio Fernández Cáceres

 

bottom of page