top of page

Textos

 

  • Acta de constitució de la Mesa negociadora de l'Acord comú, d'11 de març de 2014.

  • Acta final de la Comissió negociadora de l'Acord comú, de 19 de desembre de 2014.

  • Protocol entitats signants de l'Acord únic, signat a Solsona el 19 de desembre de 2014 (compromisos de les parts).

  • Versió del text de l'Acord comú, signada a Solsona el 19 de desembre de 2014.

Contingut

L’Acord comú  està estructurat en vuitanta-tres articles organitzats en vuit títols, una disposició addicional, tres disposicions transitòries i dues disposicions finals i un annex.

 

Títol I. Disposicions generals

Aquest títol regula: l’objecte; l'àmbit personal; la vigència i la denuncia; la vinculació; la Comissió paritària local de seguiment; la Comissió paritària general de seguiment; les condicions més beneficioses, l’aplicació favorable, el procediment de resolució de conflictes i l'organització del treball.

 

Títol II. Condicions de treball (arts. 11 a 40)

Aquest títol regula: la jornada de treball; els descansos i les festes; els permisos i llicències; les reduccions de jornada; i les excedències.

 

Títol III. El règim retributiu (arts. 41 a 44)

Aquest títol regula: el règim retributiu; l’estructura de la retribució; les indemnitzacions per raons de servei; i les retribucions en situació  de malaltia.

 

Títol IV. Dels instruments d’ordenació dels recursos humans, la selecció, la formació, la carrera professional i la provisió de llocs de treball (arts. 45 a 58)

Es regula: el sistema d’ordenació dels recursos humans; l’oferta d’ocupació pública; la selecció i l’accés; la relació de llocs de treball; la plantilla; els sistemes de selecció; l’accés de persones amb discapacitat; el període de prova o de pràctiques; les borses de treball; la formació; els permisos de formació; la carrera professional; l’impuls a la promoció professional; i, la promoció interna i el seu accés.

 

Títol V. El règim disciplinari i l’extinció de la prestació pública de serveis (arts. 59 a 65)

Es regula: la responsabilitat disciplinària; l’exercici de la potestat disciplinària; les faltes disciplinàries; les sancions; la prescripció de les faltes i sancions; el procediment disciplinari i les mesures provisionals; i el preavís i la liquidació.

 

Títol VI. La igualtat de tracte dels empleats públics (arts. 66 a 68)

Es regula: la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral; el Pla d’igualtat; i el contingut i fases del Pla d’igualtat.

 

Títol VII. Els drets col·lectius dels empleats públics (arts. 69 a 78)

Es regula: el contingut del dret a la llibertat sindical; el dret de sindicació; els delegats sindicals; les garanties de les seccions sindicals; les mesures de protecció del dret; les garanties del dret; el dret de reunió; les assemblees; el dret a la negociació col·lectiva; i la Mesa de negociació de l’Acord comú de condicions.

 

Títol VIII. Seguretat, Salut i Prevenció de riscos laborals (arts. 79 a 83)

Es regula: la prevenció de riscos laborals; la coordinació entre salut laboral i polítiques de gènere; les obligacions específiques en matèria de prevenció de riscos laborals; la coordinació de les activitats preventives; i els delegats de prevenció.

 

Disposició addicional regula l’adhesió a l’acord dels consells comarcals i d’altres ens locals

 

Disposicions transitòries regulen: l’adaptació dels nivells del complement de destinació; el procediment extrajudicial de resolució de controvèrsies; i l’elaboració del model tipus del pla d’igualtat.

 

Disposicions finals regulen: la clàusula derogatòria; i el registre i publicació de l’Acord comú.

 

L'Annex conté el quadre relatiu als graus de parentesc i afinitat.

 

bottom of page