top of page
Catalunya ja disposa del primer Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants 

El dia 16 de desembre de 2014 les entitats municipalistes Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) en representació dels ens locals de Catalunya, i els sindicats Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT) i Comissions Obreres de Catalunya (CCOO) en representació dels empleats públics d’aquests ens locals, van subscriure l’”Acord comú de condicions dels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants”.

L’acord es va tancar després de prop d’un any de negociacions entre les parts implicades, amb la voluntat d’oferir als ajuntaments de menys de 20.000 habitants, la major part dels quals no disposen d’instruments de regulació de les condicions de treball del seu personal, una eina útil que garanteixi un marc estable de drets i deures dels empleats públics, homologat i adequat a la realitat i a les necessitats dels ens

locals del nostre país.

L’Acord comú té una vigència de tres anys, des de l’1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2017. Les seves disposicions s’aplicaran íntegrament als funcionaris de carrera i al personal laboral de les entitats que s’hi adhereixin i, en tot allò que sigui compatible amb la naturalesa de la seva relació, als funcionaris interins i als funcionaris en pràctiques d’aquelles entitats.

Per tal que l’Acord comú sigui d’aplicació a una corporació local serà necessària la seva negociació en el marc dels òrgans col·lectius legalment establerts de cada ens i la posterior aprovació de l’adhesió a l’Acord, tal com preveu l’article 34.2 del TRLEBEP.

L’adhesió haurà de ser acordada pel ple de l’ens local i s’haurà de remetre a la Delegació territorial del Departament d’Empresa i Ocupació que correspongui per a la seva inscripció al registre i publicació al DOGC. 

En el marc de les negociacions en el si de cada institució, tan sols es podran introduir els següents canvis a l’Acord comú:

a) Les modificacions imprescindibles per adaptar les clàusules de l’Acord a les situacions i circumstàncies específiques de cada institució, sempre que no suposin trencar ni alterar l'equilibri dels Acords.

b) El reconeixement, de condicions més beneficioses preexistents a l’entrada en vigor d’aquest Acord comú. 

Així mateix, qualsevol Consell Comarcal o ens local podrà adherir-se al conjunt de l’Acord si hi ha acord amb la representació legal dels empleats públics i l’òrgan de govern de la corporació n’acorda l’adhesió.

L’examen de les qüestions que es derivin de la interpretació, aplicació i vigència de l’Acord comú correspon a una Comissió Paritària General de Seguiment, formada per representants de les quatre entitats signatàries.

 

Comissió negociadora de l'Acord
 
Acte de singatura de l'Acord a l'Ajuntament de Solsona 
bottom of page