top of page

ACORD DE CRITERIS GENERALS A APLICAR ALS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ DERIVATS DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, QUE RESULTIN D’APLICACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA QUE NO DISPOSIN DE REPRESENTACIÓ LEGAL DELS SEUS EMPLEATS PÚBLICS 

Presentació:

La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública (en endavant la Llei 20/2021), té com un dels seus objectius fonamentals situar la taxa de temporalitat estructural per sota del 8 % en el conjunt de les administracions públiques espanyoles. Entre les mesures que contempla la norma hi ha la previsió d’un procés d'estabilització de l'ocupació temporal en les administracions públiques, de les quals les locals no són una excepció.

Els agents socials tenen dret a negociar determinats aspectes que tenen a veure amb el desenvolupament d’aquests processos de selecció i accés a la funció pública. Però, malauradament, no tots els ens locals catalans disposen d’una representació legal dels seus empleats públics, i aquest fet dificulta poder arribar a acords d’abast general, que garanteixin que aquests els processos d'estabilització fixats per la Llei 20/2021 seran equitatius i ajustats al qual determina la llei.
 

A Catalunya, hi ha molts ens locals, especialment els de més de petita dimensió, que no disposen dels recursos ni del temps necessari per articular amb èxit aquests processos d’estabilització en el temps i la forma que es requereix. Aquesta circumstància, i el fet que a nivell català ja existeix un espai supramunicipal de trobada estable entre els agents socials i les entitats municipalistes, que ja ha permès millorar les condicions de vida i treball dels molts empleats locals catalans, com és l’Acord de condicions per als empleats públics dels ens locals de menys de 20.000 habitants o “Acord de Solsona”, ha permès que s’hagi pogut acordar també un instrument negociat sobre els processos d’estabilització previstos a la Llei 20/2021.

Aquest acord s’ha negociat pensant aquells ens locals que no disposin de representació legal dels seus empleats públics, però també pot servir per a tots aquells altres que vulguin prendre’l com una referència en els processos d’estabilització que han de dur a terme. L’acord no vol substituir en cap cas, la valuosa tasca d’assessorament i acompanyament de les diputacions provisionals respecte dels seus serveis de selecció als ens locals, sinó que constitueix una fase més d’aquests mateixos processos, que no només la preveu legislació d’ocupació pública, sinó la mateixa Llei 20/2021, i que permet aportar també l'opinió dels empleats públics per mitjà dels agents socials que els representen.


L'Acord s’aplica íntegrament, “en bloc”, perquè no pot ser dividit, i no caldrà realitzar cap negociació posterior.

 

L’Acord té una vigència des de la seva signatura, el 24 d’octubre de 2022, i fins que no es resolguin tots els processos d’estabilització de la Llei 20/2021. 

bottom of page