top of page

ACORD DE CRITERIS GENERALS A APLICAR ALS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ DERIVATS DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, QUE RESULTIN D’APLICACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA QUE NO DISPOSIN DE REPRESENTACIÓ LEGAL DELS SEUS EMPLEATS PÚBLICS 

Acord 

El 24 d'octubre de 2022, CCOO, UGT, l'ACM i l'FMC van signar un Acord per establir els criteris generals a aplicar als processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre en aquelles entitats locals que no disposin de representació legal dels seus empleats públics. El text negociat està estructura en un text articulat i dos annexos. El primer annex conté el document de criteris i el segon annex, el model d'acord de pla per adherir-se a l'Acord.

Annex I:  Criteris generals

El criteris aborda aspectes relacionats amb: els requisits dels processos selectius, el sistema de concurs-oposició de l'art. 2 de la Llei 20/2021; el sistema de concurs de mèrits de la disposició addicional 6a i  8a de la Llei 20/2021; les mesures d'agilització dels processos d'estabilització i les borses de treball derivades dels processos d'estabilització.

Annex II: model Acord de Ple

La segona clàusula de l'Acord estableix que és necessari que els ens locals que vulguin que els hi resulti d'aplicació s'adhereixin de forma voluntària. Per aquest motiu, les parts signants han convingut un model tipus d'acord d'adhesió com el que figura a l'annex II.

bottom of page