top of page
Què és el REGCON?

El REGCON és la plataforma telemàtica del Ministeri competent del Govern de l'Estat, que gestiona el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, per registrar i consultar els acords, pactes i convenis col·lectius dels empleats públics de Catalunya.

 

Per poder registrar l’adhesió a l’acord cal seguir els mateixos passos que se seguiria per registrar un acord o pacte mixt de funcionaris públics i personal labora (encara que es tracti d’una adhesió) doncs el programa REGCON només tramita actes equiparables als recollits a l'art. 92 de l’ET.

Prèviament al registre, és necessari que s'hagi produït un procés de negociació previ, que s'ha de documentar en un seguit de documentació (  ). En conseqüència no es podrà registrar al REGCON, cap acord unilateral d’adhesió de l’òrgan de govern de l’ens local ni tampoc cap acord plantejat directament per la representació dels empleats públics.

Per qualsevol dubte amb relació al procediment al REGCON podeu contactar amb:

 

         Cap de Secció Registres Laborals 

Carrer de Sepúlveda, 148-150

08011  Barcelona

93 228 57 57

Bustia electrònica

http://treball.gencat.cat/

Per qualsevol dubte amb relació al procediment de registre o aspectes jurídics de l’Acord podeu contactar amb:

 

ACM

SSJJ (Sr. Albert Guilera i Plane)s

FMC

SSJJ (Sra. Eugènia Revilla Esteve)

Secretari de la CPGS (Sr. Josep Manel Abad)

bottom of page