top of page

2019

  • REIAL DECRET LLEI 28/2018, de 28 de desembre, per la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació (BOE núm. 314, de 29-12-2018)

 

El Reial decret llei regula la revaloració de les pensions i altres prestacions públiques en l'any 2019 d'acord amb l'Índex de Preus al Consum previst (IPC). Però també aborda, entre d'altres, determinats aspectes que poden ser d'interès per les entitats locals i el seu sector instrumental, com ara: la determinació de la base màxima de cotització per l'any 2019; regles sobre l'aplicació del SMI per 2019; la suspensió del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral; la cotització a la Seguretat de les persones que desenvolupen programes de formació i pràctiques no laborals i acadèmiques; els contractes per a la formació i l'aprenentatge subscrits amb alumnes treballadors en els programes públics d'ocupació i formació, incloent els programes de escoles taller, cases d'ofici i tallers d'ocupació; les clàusules convencionals de jubilació obligatòria; la col·laboració voluntària de les empreses a la gestió de la  Seguretat Social; els contractes temporals de duració igual o inferior a cinc dies; i la cotització per accidents de treball i malalties professionals.

 

Per a més informació ... 

  • ORDRE TMS / 83/2019, de 31 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2019 (BOE núm. 29, de 2 de febrer de 2019)

 

Com han quedat prorrogats de forma automàtica els pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, en virtut del que disposa l'article 134.4 de la CE, es mantenen les normes de cotització que preveu l’art. 130, fins que s'aprovin els pressupostos corresponents a l'any 2019, si bé amb la necessària adaptació a les modificacions normatives que, amb posterioritat a la publicació de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, han incidit en aquest àmbit.

 

Per a més informació ... 

  • REIAL DECRET 17/2019, de 25 de gener, pel qual es modifica el Reglament General sobre Cotització i Liquidació d'altres Drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre (BOE núm. 33, de 7 de febrer de 2019)

 

El Reial decret introdueix , un nou article 70 bis en la subsecció 3a de la secció 10a del capítol II del Reglament general sobre cotització i liquidació d'altres drets de la Seguretat Social amb el títol “Cotització per determinades remuneracions, gratificacions i indemnitzacions per raó del servei percebudes per empleats públics en situació de dependència funcional”.

 

Per a més informació ... 

  • RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2019, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics (BOE núm. 52, 01-03-2019)

Segons la Resolució, les administracions públiques són competents per establir l'ordenació del temps de treball del personal al seu servei, d'acord amb el que estableixen els articles 47 i 51 TRLEBEP, i aquesta competència ha de ser exercida respectant, al seu torn, el que estableix l'article 37.1.m) del mateix text legal, que assenyala com a matèries objecte de negociació les referides a calendari laboral, horaris, jornades i permisos. La DA 144a de la LPGE de 2018, determina que la regulació estatal de jornada i horari tindrà caràcter supletori mentre les entitats locals no aprovin una regulació de la seva jornada i horari de treball, previ acord de negociació col·lectiva.

 

Per a més informació ... 

  • REIAL DECRET LLEI 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació (BOE núm. 57, 07-03-20192019)

Aquest Reial decret llei conté 7 articles que es corresponen amb la modificació de set normes amb rang de llei que incideixen de manera directa en la igualtat entre dones i homes (entre d’altres, la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; el text refós de l'Estatut dels Treballadors; el  text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; el text refós de la Llei general de Seguretat Social; la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos General de l'Estat per a 2009;  i,  el text refós de la Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social). Totes aquestes mesures que entraran en vigor de manera immediata, doncs el Reial decret llei entra en vigor l'endemà de la publicació en el BOE, si bé la regulació introduïda en matèria d'adaptació de jornada, reducció de jornada per cura del lactant, naixement, adopció, guarda amb fins d'adopció i acolliment en el treball per compte d'altri, públic i privat, així com a les prestacions de Seguretat Social corresponents, serà d'aplicació als supòsits que es produeixin o constitueixin a partir de la seva entrada en vigor..

En tot cas, cal parar atenció a les prescripcions següents:

  1. La obligació per qualsevol empresa, pública o privada, de més de 50 treballadors de disposar d’un pla d’igualtat amb un determinat contingut que s’haurà necessàriament de negociar i registrar  al Registre que es crearà a la Direcció General de Treball del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.  Si no es compleix aquesta obligació serà una infracció greu.

  2. La modificació del sistema de fons de personal laboral que treballi en qualsevol AAPP en matèria de permisos de naixement, adopció, del progenitor diferent de la mare biològica i lactància, que seran els previstos a l’EBEP exclusivament i no els previstos per la normativa laboral (afectació dels convenis negociats fins ara)

  3. Modificació de l’art. 48.2.f) del TRLEBEP (permís per lactància)

  4. Modificació de l’art. 49 a), b), c) i d)  del TRLEBEP (permís per naixement, permís per adopció, permís de paternitat, permís per raó de violència de gènere)

 

Per a més informació ... 

  • REIAL DECRET LLEI 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball (BOE núm. 61, de 12-03-2019)

 

El Reial decret llei té per objecte l'aprovació de mesures de protecció social i la introducció d’algunes mesures de foment de l'ocupació per garantir el manteniment de l'ocupació en col·lectius especialment sensibles a la inestabilitat laboral i l'atur (aturats de llarga durada, treballadors del camp, treballadors fixos discontinus en activitats turístiques, etc.) i, també inclou determinades disposicions dirigides a establir el registre de la jornada de treball, als efectes de garantir el compliment dels límits en matèria de jornada.

 

Per a més informació ... 

bottom of page